Datum laatste wijziging: dec 3, 2019 @ 11:49

 

Definities

a. Betreft: ToegangsweG en de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
b. ToegangsweG is een onderdeel van GaandeweG
c. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of offerte.

 

Artikel 1  –  Algemene bepalingen

1.1 Op alle met ToegangsweG gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Bij aanmelding geeft de deelnemer via een vinkje op het aanmeldformulier en/of de betaalpagina aan dat men kennis heeft genomen van en akkoord is met deze algemene voorwaarden.

1.3 Indien er onduidelijkheid is over deze bepalingen, of wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient er gehandeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.4 Indien ToegangsweG niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, houdt dat niet in dat deze bepalingen niet van toepassing zijn. ToegangsweG verliest daarmee niet het recht op stipte naleving.

1.5 Berichtgeving aan de deelnemers gebeurt schriftelijk, via mail of brief.

 

Artikel 2  –  Omvang van de Verplichtingen

2.1 Met ToegangsweG gesloten overeenkomsten leiden voor ToegangsweG tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. ToegangsweG is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar maatstaven van vakmanschap, inzet en zorgvuldigheid verlangd kan worden.

2.2 Voor zover ToegangsweG voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van medewerking of informatieverstrekking van de deelnemer, kan ToegangsweG ontslagen worden van haar verplichtingen bij het niet tijdig verstrekken van deze medewerking of informatie.

 

Artikel 3  –  Offerte voor in-company-opdrachten of maatwerk-trajecten

3.1 Bij het opstellen van offertes mag ToegangsweG uitgaan van de juistheid en volledigheid van alle door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.

3.2 De door ToegangsweG geschreven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

3.3 Eerder aanvaarde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten.

3.4 De opdracht komt tot stand zodra ToegangsweG de offerte ongewijzigd en getekend retour heeft ontvangen, respectievelijk de opdracht schriftelijk is bevestigd.

3.5 Levertijden in offertes zijn indicatief. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan overschrijding hiervan. Er is geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4  –  Aanmelding

4.1.a Voor de Release Sessies / Aroma Touch Massages geldt:
Aanmelding geschiedt online, door middel van het aanmeldformulier op de website. ToegangsweG stuurt de deelnemer vervolgens schriftelijk (via mail) een bevestiging van aanmelding, een datumvoorstel en aansluitend een factuur. De betaling van de factuur maakt de aanmelding geldig.
Vanaf dat moment treden ook de annuleringsvoorwaarden in werking (zie artikel 6).

4.1.b Voor de Themadagen geldt:
Aanmelding en betaling geschiedt online, door middel van het aanmeldformulier op de website.
Hiervan ontvangt de klant een bevestiging. Deze bevestiging en de betaling maken de aanmelding geldig. Vanaf dat moment treden ook de annuleringsvoorwaarden in werking. (zie artikel 6)

ToegangsweG hanteert een minimum en een maximum aantal deelnemers; bij te geringe belangstelling kan ToegangsweG besluiten om de themadag niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht en restitutie van het reeds betaalde bedrag.

4.1.c Voor de workshops geldt:
Aanmelding geschiedt online, door middel van het aanmeldformulier op de website.
Hiervan ontvangt de klant een bevestiging en aansluitend een factuur via de mail. Deze bevestiging en de betaling maken de aanmelding geldig. Vanaf dat moment treden ook de annuleringsvoorwaarden in werking. (zie artikel 6)

ToegangsweG hanteert een minimum en een maximum aantal deelnemers; bij te geringe belangstelling kan ToegangsweG besluiten om de workshop niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht en restitutie van het reeds betaalde bedrag.

4.1.c Voor het coachtraject geldt:
Aanmelding van een eerste vrijblijvend gesprek geschiedt online, door middel van het aanmeldformulier op de website.
Na aanmelding wordt er een afspraak ingepland. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een, op maat gemaakte ontdekkingsreis voorgesteld. Bij het akkoord gaan met het reisvoorstel, ontvangt de aspirant deelnemer het reisbescheiden.
Na ontvangst hiervan heeft de aspirant deelnemer 7 dagen de tijd om zijn/haar definitieve keuze te maken omtrent deelname. Indien de aspirant deelnemer besluit de reis te maken, bevestigt hij/zij deelname door  het Reisbescheiden ondertekend te retourneren aan ToegangsweG.  Aansluitend stuurt ToegangsweG een factuur via de mail. Vervolgens treden de annuleringsvoorwaarden in werking. (zie artikel 6)

4.2 Ook na bevestiging houdt ToegangsweG zich het recht voor om de locatie te wijzigen.

 

Artikel 5  –  Betaling

5.1 De op de website genoemde bedragen zijn inclusief BTW. De diensten van GaandeweG zijn vrijgesteld van BTW.

5.2.a  De betaling van de Themadagen geschied online, bij aanmelding.

5.2.b De betaling van de Workshops / Release Sessies / Aroma Touch Massage / Coachtraject geschied na het ontvangen van een factuur via de mail.

Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de workshop / release sessie / Aroma Touch Massage. Bij het coachtraject heeft de deelnemer de mogelijkheid om in termijnen te betalen. In dat geval dient de eerste termijn betaald te zijn voor aanvang van de coaching. Voor de overige termijnen ontvangt deelnemer opnieuw een factuur, ook deze dienen betaald te worden op de aangegeven vervaldata.

5.3 Overschrijding van de betalingstermijn geeft ToegangsweG het recht tot het in rekening brengen van de wettelijke geldende rente met een minimum van 1 % per maand.

5.4 Na overschrijding van de betalingstermijn volgt een schriftelijke herinnering met daarin een verlengde betalingstermijn van 7 dagen. Indien deze termijn is verlopen, schakelt ToegangsweG een incassobureau in. De kosten daarvoor komen voor rekening van de deelnemer.

 

Artikel 6  –  Annulering

6.1 Annuleren dient schriftelijk te gebeuren, via mail. De annulering is pas definitief wanneer deze door ToegangsweG is bevestigd.

6.2 Na definitieve aanmelding (zie artikel 4.1) geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.
Na deze termijn gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Voor Release Sessies / Aroma Touch Massages geldt:  
Annulering met afmelding tot 24 uur voor de afspraak Restitutie 75% van de kosten
Annulering 24 – 0 uur voor aanvang Afspraak word in overleg verschoven naar een andere datum
Annulering zonder afmelding Geen restitutie

 

Voor  Thema dagen / Workshops geldt:  
* Annulering tot 48 uur voor aanvang Restitutie 75% van de kosten
* Annulering 48 – 24 uur voor aanvang Restitutie 50% van de kosten
* Annulering 24 – 0 uur voor aanvang Geen restitutie

 

Voor het Coachtraject geldt:  
* Annulering 2-0 weken voor aanvang  100% restitutie -/- € 125
* Tussentijds beëindigen van het coachtraject – geen restitutie

Eventuele openstaande termijnbetalingen dienen onverwijld te worden voldaan.

6.3 Bij ziekte van de docent of bij calamiteiten zorgt ToegangsweG voor vervanging of een vervangende datum. ToegangsweG streeft ernaar de themadagen en de workshops te allen tijde door te laten gaan. Mocht het toch onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, dan is ToegangsweG uitsluitend gehouden tot terugbetaling van het reeds betaalde overeengekomen bedrag.

Artikel 7  –  Aansprakelijkheid

7.1 Aan de website of andere communicatiemiddelen van ToegangsweG kunnen geen rechten worden ontleend. De content, tekst en beeldmateriaal, blijft te allen tijde eigendom van ToegangsweG.

7.2 ToegangsweG sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade of ongeval op de locatie uit, voor zover hiertegen geen regels van dwingend recht van toepassing zijn.

7.3 ToegangsweG is niet aansprakelijk voor haar toe te rekenen indirecte schade.

 

Artikel 8  –  Overmacht

8.1 Overmacht in deze voorwaarden houdt, naast hetgeen daarover in de wet en in jurisprudentie begrepen wordt, in alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop ToegangsweG geen invloed uit kan oefenen.

8.2 ToegangsweG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een deelnemer indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch een krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.3 Wanneer ToegangsweG door overmacht een deel van de afgesproken overeenkomst wel uit heeft kunnen voeren, is ToegangsweG gemachtigd dat deel te factureren.

 

Artikel 9  –  Intellectueel Eigendom

9.1 Alle rechten op het intellectuele of industriële eigendom in betrekking tot de verstrekte leermiddelen liggen bij ToegangsweG. De deelnemer is niet gerechtigd om educatie materiaal waarvan de rechten bij ToegangsweG of haar docenten liggen aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Artikel 10  –  Geheimhouding

10.1 ToegangsweG is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden. ToegangsweG zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer.

10.2 De deelnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ToegangsweG aan derden geen mededeling doen over de aanpak van ToegangsweG, haar werkwijze en dergelijke en zal evenmin correspondentie tussen partijen aan derden beschikbaar stellen.

 

Artikel 11  –  Geschillen & Klachten

11.1 De deelnemer dient een eventuele klacht over de door ToegangsweG aangeboden diensten uiterlijk binnen 3 maanden na de levering van deze dienst kenbaar te maken. Bij het niet in acht nemen van termijn, wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde dienstverlening.

11.2 Ingeval van een geschil of klacht, treedt de klachtenprocedure van ToegangsweG in werking:

11.2.a Algemeen
Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, serieus genomen worden en met aandacht worden besproken.

11.2.b Procedure
De deelnemer (hierna te noemen ‘klager’) dient de klacht eerst schriftelijk in te dienen bij de ToegangsweG, ter attentie van de directie.
ToegangsweG (hierna te noemen ‘ontvanger’) stelt binnen 10 werkdagen een passende oplossing voor aan de klager.
ToegangsweG legt de oplossing vast voor de klager en de ontvanger. Daarin staat vermeld:

  • naam van behandelaar van de klacht
  • aard van de klacht
  • voorgestelde oplossing
  • wel/niet overeenstemming van de klager
  • datum
  • handtekening

11.2.c Registratie
Klachten worden geregistreerd en voor een tijdsduur van 2 jaar bewaard.

11.2.d Beroepsmogelijkheid
Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de externe klachtbehandelaar. Dit is een onafhankelijk persoon die geen functionele banden met ToegangsweG heeft.
De gegevens van de externe klachtbehandelaar:

De heer D. van der Werf
Telefoon: 038 – 454 9786 of 06 – 2441 5586
E-mail: douwevanderwerf@planet.nl

De klachtbehandelaar zal de klacht opnieuw bekijken en beoordelen. De klachtbehandelaar zal binnen 4 weken uitspraak doen, tenzij er langer onderzoek nodig is. In dat geval zal de klachtbehandelaar beide partijen hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum aangeven waarop hij uitspraak doet.
Het besluit van de klachtbehandelaar is bindend voor de klager en de ontvanger.
Eventuele consequenties voor de ontvanger dienen binnen 2 weken na het besluit afgehandeld te worden.
Eventuele consequenties voor de klager dienen binnen 4 weken na het besluit afgehandeld te worden.

11.3 Het indienen van een geschil of klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

 

Artikel 12 Overige Bepalingen

12.1 Op de overeenkomst tussen ToegangsweG en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van ToegangsweG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin behoudt ToegangsweG zich het recht voor een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.